Давхар хоорондын шат

 

 

Шилэн шатны хашлага

 

 

Трос таталгат хашлага

 

 

Хатуу холбоосон хашлага